Asheesh Laroia and Web Scraping – PyCon2012

by kiawin

Mechanize: http://wwwsearch.sourceforge.net/mechanize/

BeautifulSoup: http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/